Algemene voorwaarden Mannekenpistrail
Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
Het niet respecteren van deze voorwaarden tijdens de wedstrijd resulteert in “automatische” uitsluiting , bijgevolg kan ook niet langer gebruik gemaakt worden van de diensten aangeboden door de organisatie.
 
1. Inschrijving & deelname
1.1 De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
1.2 Deelnemers die zich vooraf inschrijven maar niet vooraf betalen, betalen bij het afhalen van hun deelnamepakket het verhoogde daginschrijvingstarief. Enkel deelnemers die de dag zelf kunnen aantonen dat ze vooraf betaald hebben, vallen buiten deze regeling.
1.3 In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
1.4 Deelnemers die op een evenement hun inschrijving willen doorgeven aan een ander persoon betalen ter plaatse € 2 administratiekosten. Idem voor deelnemers die op de dag van het evenement van afstand willen wisselen. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend
1.5 Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
1.6 Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden.
1.7 Fietsen, gemotoriseerde voertuigen en rollerblades, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.
1.8 De minimum leeftijd voor deelname aan de 15 Km wedstrijd is 13 jaar, voor deelname aan de 25 Km bedraagt de minimum leeftijd 16 jaar, voor de 35-50KM enkel bedraagt de minimum leeftijd 18 jaar.
1.9 De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
1.10 Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
 
2. Parcours en Eco-verantwoordelijkheid
Het parcours van deze trail loopt voor een groot deel “in de natuur”. Ook wordt er door privé-domeinen gelopen die uitzonderlijk opengesteld zijn. De deelnemers worden geacht de uitgepijlde route te volgen, geen kortere wegen te nemen en de rust van de omgeving te respecteren.
Met respect voor de natuur wordt gevraagd om de drinkbekers en ander afval te deponeren in de daartoe aanwezige vuilzakken enkele meters voorbij de bevoorradingsplaatsen. Er wordt dan ook geen afval, welke dan ook, aanvaard op het parcours.
Controles ter plaatse zullen worden gemaakt en elk gedrag niet in overeenstemming met de verschillende eisen hierboven vermeld zal resulteren in “automatische” uitsluiting uit de wedstrijd.
 
3. Individuele verantwoordelijkheid
Alle deelnemers zijn zich bewust dat zij in de door hun gekozen discipline deelnemen op eigen risico en verantwoordelijk zijn voor de schade die zij oplopen, zowel lichamelijk als materieel. Elke deelnemer dient in goede gezondheid te zijn en een goede fysieke conditie te hebben waardoor hij in staat is deel te nemen aan dit sportevenement. Elke deelnemer verklaart door inschrijving te voldoen aan deze voorwaarde.
Elke deelnemer ontlast de organisatie van elke aansprakelijkheid voor ongevallen.
Elke deelnemer dient op het parcours de aanwijzingen gegeven door medewerkers van de organisatie te volgen.
 
4. Veiligheid op de openbare weg.
Ofschoon het grootste deel van deze trail loopt over natuurpaden wordt enkele malen een straat overgestoken of gebruik gemaakt van de openbare weg. Op deze plaatsen hebben de deelnemers geen voorrang en dient elke deelnemer zich aan de verkeersregels te houden. Op het volledige parcours dienen de deelnemers de wegcode te respecteren. Bij het niet naleven van de wegcode of het niet volgen van de instructies van de signaalgevers wordt de atleet onmiddellijk uit de uitslag verwijderd.

5. Communicatie.
Gezien de afstand van het parcours en het natuurkarakter kan het in het bezit zijn van een telefoon nuttig zijn. De telefoonnummers voor het melden van problemen zullen op de dag van de trail meegedeeld worden.